Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2022. március 1.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy a Erdőszíve Vendégház hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.

A Erdöszíve Vendégház azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a erdoszive.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba.

A Erdőszíve Vendégház üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel. Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.

Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR)

következik. Ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban

valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk.

Adatvédelemért felelős munkatárs: Szeles László

A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében!

A GDPR szerint az “érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely “adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A “személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:

 • a) Átlátható tájékoztatás
 • b) Saját adatokhoz való hozzáférés
 • c) Pontatlan adatok helyesbítése
 • d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
 • e) Hozzájárulás visszavonása
 • f) Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 • g) Az adatkezelés elleni tiltakozás
 • h) Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
 • i) Adathordozhatóság
 • j) “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
 • k) Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben!

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik. E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önnek. Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről. E jogoktól eltérően, ha Ön úgy gondolja, hogy az Erdőszíve Vendégház az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk.

Hivatalos panaszt e-mailben vagy postai úton tehet, az a KAPCSOLAT menüpontban megadott elérhetőségek egyikén.

Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek.

1.1 Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhetőf ormában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg.

Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.

1.2 Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll az Erdőszíve Vendégház -tól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:

 • a) Az adatkezelés célja
 • b) Az érintett személyes adatok kategóriái
 • c) Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre
 • d) A személyes adatok tárolásának időtartama
 • e) Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
 • f) Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
 • g) Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
 • h) Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
 • i) Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3 Pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

1.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

 • a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
 • b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
 • c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
 • e) Jogellenesen kezeltük adatait
 • f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
 • c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de informatikai biztonsági technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni. A biztonsági másolatokat rotációs alapon [12 hónapon] belül megsemmisítjük.

1.5 Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezt megteheti úgy, hogy a 2. (Tevékenységek) fejezet megfelelő pontjában megadott e-mailcímre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.11. pontban megadott címre is írhat nekünk.

Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.

1.6 Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

Ön kérheti, hogy az Erdőszíve Vendégház korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos

érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai”

azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a

tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy:

 1. a) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 2. b) más személy jogainak védelme érdekében, vagy
 3. c) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon

korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást

találni.

1.7 Az adatkezelés elleni tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen,

amennyiben:

Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt

állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek

Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is,

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. (A profilalkotás olyan automatizált

döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy

tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik, vagy előre jelzik azokat.) Ilyen

tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.

1.8 Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 1. a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

vagy

 1. b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9 Adathordozhatóság

A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó

személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában

széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat. !!

 

1.10 Felügyeleti Hatóság

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem

Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország

Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.

Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/

index_en.htm !

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • Angol nyelvű e-mail cím: privacy@naih.hu
 • Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: http://naih.hu

1.11 Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12 Forduljon a Erdőszíve Vendégház-hoz a GDPR-rel kapcsolatban

A fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a Erdőszíve Vendégház-hoz intézett panasz esetében, vagy a GDPR-rel, vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:

 • E-mail: erdoszivevendeghaz@gmail.com
 • Levelezési cím: Erdőszíve Vendégház, 2890 Tata, Mikovényi út 7.

2) Adatkezelések

2.1 Szobafoglalás

Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy akár mindegyikét kérhetjük:

 • Teljes név
 • Megszólítás
 • Érkezés napja
 • Távozás napja
 • Egy szobában tartózkodó felnőttek száma
 • Szoba típusa
 • Az igénybe venni kívánt szolgáltatási csomag
 • Email cím
 • Teljes levelezési cím
 • Érkezési idő
 • Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit

Az adatkezelési cél:

Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.

Az Ön email-címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról, vagy három nappal az elutazás után, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön email-címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”. Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait.

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni. Ezért ha Önnek a számlát 2022. március 1-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2030. december 31-ig kell megőriznünk.

A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az erdoszivevendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

2.2 Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség pl.: keresztnév, vezetéknév, anyja neve, számlázási adatok;

Az igényelt szolgáltatás (szállás, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma

Az Erdőszíve Vendégház a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük távozását követő 3 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat.

Az adatkezelés célja:

Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Például előfordulhat, hogy az Ön nevét és a bejelentkezésnapját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni. Ezért ha Önnek a számlát 2022. március 1-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2030. december 31-ig kell megőriznünk.

A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az erdoszivevendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

2.3 Vendég kérdőív és értékelő rendszer

A Erdőszíve Vendégház szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • Név
 • Látogatás dátuma
 • Szobaszám
 • Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Erdőszíve Vendégház statisztikai célokból is felhasználhatja.

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az

adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A

hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása

után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott email címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az erdoszivevendeghaz@gmail.com

2.4 Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, telefonon keresztül, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja:

Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

2.5 Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Erdőszíve Vendégház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

A fogyasztó neve, lakcíme

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok

és egyéb bizonyítékok jegyzéke

Az Erősz Szíve Vendégház nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása

A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatkezelés célja:

A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés idő:

A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az Erdőszíve Vendégház címre küldött e-mail útján.

2.6 Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

2.7.1 Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja:

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

2.7.2. Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, not ebook vagy mobileszköz cask ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a

webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen

elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén

eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző

 

Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell

mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

 1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:

Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik.

 1. a) Kitöltési segédlet

Az adatkezelés célja: Segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére

megfelelőnek tűnő kitöltést.

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

 1. b) Segít a keresésben

Az adatkezelés célja: Segít a keresésben, hogy a leggyorsabban megtalálja, amit keres

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart c) Helyesírás ellenőrző

Az adatkezelés célja: Automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

 1. d) Nyelvi beállítás azonosítása:

Az adatkezelés célja: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie segítségével

beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait.

Az adatkezelési idő: Ezt a beállítást (cookie-t) 29 napig tároljuk. e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)

Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak

megosztásra kerüljenek.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.

A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.

 1. f) Multimédia lejátszó (youtube)

Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat

lejátssza.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk.

 1. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot.

Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel,

hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim

módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a

statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását. Az ilyen adatok

gyűjtésében segít a Google Tag Manager (és Google Analytics), valamint a Hotjar.

 1. Marketing célú cookie-k

Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró

ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az

 

azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön

részére kialakított reklámok.

 1. a) Kategorizálás a látogatás helye szerint,

Az adatkezelési idő: 269 nap

 1. b) Személyreszabott Facebook ajánlatok

Az adatkezelés ideje: legfeljebb 180 nap c) Az Erdőszíve Vendégház reklámjaira történő klikkelés figyelése

Az adatkezelési idő: 2 év

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiekkel kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az erdoszivevendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail útján.

2.7.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Erdőszíve Vendégház hozott létre ezért nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

2.8 Álláshirdetések

Az e-mailben, papír alapon lehetősége van arra, hogy az Erdőszíve Vendégház állásajánlataira jelentkezzen.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, mely e-mail, vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail, vagy levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését.

Az adatkezelési idő:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/ megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük: a sikertelen pályázót e-mailben va gy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:

Postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerülnek.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az erdoszivevendeghaz@gmail.com címre küldött e-mail-re küldött levél útján.

2.9 Személyzet

A jelen tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1. pontban ismertetett jogok a Erdőszíve Vendégház alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek.

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk az Alkalmazotti Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakról és személyes adataik kezelésének részleteiről.

 

Az Erdőszíve Vendégázat üzemeltető jogi személy teljes hivatalos neve:

 • Teljes hivatalos név: Szeles László
 • Székhely: 8419 Csesznek-Károlyháza
 • Levelezési cím: 2890 Tata, Mikovényi út 7.
 • Cégbíróság:
 • Adószám: 79262073-2-31
 • Képviseletében eljár: Szeles László
 • Adatvédelemért felelős: Szeles László
 • Telefonszám: +36 20 9 363 817
 • Szeles László e-mail címe: erdoszivevendeghaz@gmail.com
 • Tevékenység: Szálláshely-Szolgáltatás
 • Az Erdőszíve Vendégház által üzemeltetett Vendégház

Címe: 2890 Tata, Mikovényi út 7.

 • Telefon: +36 20 9 363 817
 • E-mail: erdoszivevendeghaz@gmail.com